tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Prawo do zaskarżenia pozwolenia na budowę przez organizację ekologiczną

Fot. © Freedomz – stock.adobe.com
Co do zasady kwestie proceduralne, w tym zagadnienia prawne, procesu inwestycyjnego w budownictwie reguluje ustawa Prawo budowlane. Ustawa ta reguluje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Przepisy tej ustawy zastrzegają, że obiekty należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, zapewniając m.in. podstawowe wymogi dotyczące ochrony środowiska.
Do niedawna zasadą było, że stronami w sprawach pozwolenia na budowę byli wyłącznie inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. W sprawach pozwoleń na budowę obowiązywała też zasada, że organizacje społeczne nie mogły występować na prawach strony. Od maja 2021 r. zasady te zostały uchylone w odniesieniu do pozwoleń na budowę, dla których wcześniej wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. PROCEDURA...

  • radca prawny Jakub Kornecki
    Authorradca prawny Jakub Kornecki