tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3
Przewodnik Projektanta 3/2021»2021 wydanie 3

Wprowadzenie do automatyki budynków w kontekście efektywności energetycznej

W świetle obowiązujących dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej wszelkich obszarów działalności człowieka (EED – Energy Efficiency Directive), a także w szczególności dyrektyw dotyczących charakterystyki energetycznej budynków (EPBD – Energy Efficiency Building Directive), w ciągu ostatnich 20 lat nastąpiła ewolucja w przepisach krajowych dotyczących budownictwa. Zmiany te są szczególnie widoczne w najnowszej wersji kluczowego załącznika do Ustawy Prawo budowlane – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1608).
Obok szczegółowo definiowanych warunków konstrukcyjnych i właściwości izolacyjnych poszczególnych składników budynku, które z oczywistych względów mają decydujący wpływ na zużycie energii w budynku na cele związane z zapewnieniem komfortu użytkowania, w ostatniej nowelizacji WT znalazły się po raz pierwszy zapisy o wymogu indywidualnego sterowania odbiornikami różnych form energii (ciepło, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie) w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Zapisy te wynikają wprost z...

  • mgr inż. Paweł Kwasnowski
    Authormgr inż. Paweł Kwasnowski
    Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie │ Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii